Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Smartchecked met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Smartchecked behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smartchecked. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze aan Smartchecked gerelateerde website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze aan Smartchecked gerelateerde website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze aan Smartchecked gerelateerde website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze aan Smartchecked gerelateerde website is verkregen.